Mẫu biên bản nhiệm thu bàn giao

CÔNG TY TNHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2022, chúng tôi gồm:

 

   BÊN A: (Bên nhận):

Địa chỉ:

  1. Ông/bà:
  2. Chức vụ:
  3. Điện thoại:

 

BÊN B: (Bên giao): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AN NINH SMART

 Địa chỉ: Số A

  1. Ông/bà : A
  2. Chức vụ: Nhân Viên
  3. Di động: 

 

Bên B đã giao cho bên A số lượng hàng hóa cụ thể như mô tả dưới đây:

 

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

01

Đầu đọc vân tay và thẻ từ HF-1

Chiếc

01

Mới

02

Nhân công lắp đặt đầu đọc

Chiếc

01

Hoàn thành

 

Tình trạng hàng hóa là mới 100% và chất lượng tốt tại thời điểm bàn giao

Biên bản này đư­ợc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau

 

 

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                          

Scroll