Mẫu hợp đồng thuê nhà cơ bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày…....tháng..….năm…..…tại………………….……………

…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Ông (Bà)::………………………………………………………………………..

Số CCCD:…………………Ngày cấp…………………Nơi cấp…………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:..……………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Ông (Bà)::………………………………………………………………………..

Số CCCD:…………………Ngày cấp…………………Nơi cấp…………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:..……………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

  1. BÊN B (Bên thuê nhà)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Số CCCD:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Số CCCD:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………… Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Số CCCD:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………… Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Số CCCD:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………… Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Số CCCD:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Ngày sinh:…………………………………SĐT:………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây: 

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê:

Căn phòng………số nhà…………………….…...................................................

Tổ dân phố số .......................…………………………….............., phường  Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Diện tích sử dụng ….……….m2

Tại thửa đất số:………..Tờ bản đồ số:…………… Thời hạn thuê nhà kể từ ngày……..tháng…..…năm……...đến ngày………tháng…….năm……….

Bên A đồng ý cho bên B thuê nhà để ở và đăng ký tạm trú tại địa chỉ trên.

Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là…………………………..đồng/tháng. (Giá thuê chưa bao gồm các chi phí điện, nước, Internet….)

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên cho thuê nhà vào ngày……………..hàng tháng.

Điều 4: Bên thuê nhà cam kết  :

a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ.

b/ Không được sang nhượng.

c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước…………….. ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ. Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau…….. ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.  

 

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

xem thêm 

Dịch vụ photocopy 

Dịch vụ chụp ảnh thẻ

Chụp ảnh Mễ Trì Hạ 

 

 

Scroll