Một số bài ôn tập lớp 6 kiểm tra kiến thức cơ bản

BÀI ÔN TẬP HÈ TOÁN 6 

 1. Bài tập luyện tập kĩ năng tính toán, tập suy luận.

Bài 1: Cho  .

 1. a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A. b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A

Bài 2: a) Viết tập hợp A các số có 3 chữ số chia hết cho 5 được lập từ các chữ số 0;1;3;6.

 1. b) Viết tập hợp B các số có ba chữ số chia hết cho 9 được lập từ các chữ số: 0, 1; 3; 6.
 2. c) Viết tập hợp C là giao của hai tập hợp A và B.

Bài 3: Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số ? Vì sao ?

 1. a) b)  

Bài 4: a) Tìm BC(15;25) nhỏ hơn 400         b) Tìm ƯC(108;180) lớn hơn 15

 1. c) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 126 và 198.
 2. d) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng và

Bài 5: Tìm ƯCLN và BCNN của 40; 52; 70.

Bài 6: Thực hiện phép tính

 1. a) b)      c)       d)    e)  
 2. f) g) h)     i)  
 3. k) l) m)  

Bài 7: Thực hiện phép tính:

 1. a)           e)      i)  
 2. b) f)    k)  
 3. c) g) l)  
 4. d) h) m)  

Bài 8: Tìm x biết

                                

                        

Bài 9: Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.

 1. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh trung bình
 2. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp?

Bài 10: Lớp 6A có 25% số học sinh đạt loại giỏi,  số học sinh đạt loại khá và còn lại 3 học sinh đạt loại trung bình ( không có học sinh yếu kém). Hỏi lớp 6A có:

 1. a) Bao nhiêu học sinh ? b) Bao nhiêu học sinh loại giỏi, bao nhiêu học sinh loại khá?
 2. Bài tập luyện kĩ năng chứng minh hình học, tập suy luận:

Bài 1: Cho đoạn thẳng  . Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho

 1. a) Tính AB
 2. b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho DB = 6cm. So sánh BC và CD?
 3. c) C có là trung điểm của DB không? Vì sao?

Bài 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho  ,  .

 1. a) Trong ba tia Ox, Oy và tia Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. b) Tính . So sánh với  .
 3. c) Tia Oz có phải tia phân giác của không ? Vì sao?

Bài 3: Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết  ,  

 1. a) Tính số đo của .
 2. b) Vẽ tia phân giác Om của , tia phân giác On của . Tính  ?

Bài 4: Cho góc bẹt  . Vẽ tia Oz sao cho  

 1. a) Tính số đo của .
 2. b) Vẽ tia Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc  và  có phụ nhau không? Vì sao.

 

 1. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO THAM KHẢO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

Bài 1: So sánh:

 1. a) và                      b)  và  

Bài 2: Cho phân số  

 1. a) Tìm n để A nhận giá trị là số nguyên
 2. b) Tìm n để A đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị đó.

Bài 3: Cho phân số  

 1. a) Tìm n để B là phân số tối giản.
 2. b) Tìm n để B đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và tính các giá trị đó.

Bài 4: Tìm  biết:

 1. a) b)

Bài 5: Tìm chữ số a, b, c khác nhau sao cho:  

Bài 6: Chứng minh rằng:

 1. a) b)  
 2. c) d)
 3. e)

Bài 7: Rút gọn biểu thức:  

Bài 8: Chứng minh rằng:

a)     

 

 

 

Xem thêm 

 

Dịch vụ photocopy 

Dịch vụ chụp ảnh thẻ 

Chụp ảnh lấy ngay

 

                

Scroll